sahitya Sangeet

(Literature Is The Almighty & Music Is Meditation)

gallery/images (158)
gallery/images (81)

Other Links

 

Ghalib

Spirituality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musical NotationsDear Music Lovers And Students,

In the table listed below it can be easily understood how each swar is written in the musical notation.

Thank you.
Rabindranath Banerjee(Ranjan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 note: there are 12 notes in an octave (saptak) out of which swar सा (S) and प (P) are always shudha, and swar रे (R) ग (G) ध (D) and नि (N) can be shudha as well as komal where as swar म (M) can be shudha and tivra.
This can be better understood with the diagram below.

Tivra Swar
मे (Mͥ)

Shudha Swar
सा (S) रे (R) ग (G) म (M) प (P) ध (D) नि (N)
Komal Swar
रे॒ (R) ग॒ (G) ध॒ (D) नी॒ (N)


In the table listed below it can be understood how to write swaras of Mandra Saptak (Lower Octave) Madhya Saptak (Middle Octave) and Taar Saptak (Higher Octave).Mandra Saptak (Lower Octave)
Madhya Saptak (Middle Octave)
Taar Saptak Higher (Octave)

Hindi


सा̣ रे̱̣ रे̣ ग̱̣ ग̣ म̣ मे̣ प̣ ध̱̣ ध̣ नी̱̣ नि सा रे̱ रे ग̱ ग म मे प ध॒ ध नी॒ नि सां रें̱ रें गं̱ गं मं में पं धं̱ धं नीं॒ निं


English

 

Ṣ Ṟ̣ Ṛ G̱̣ G̣ Ṃ Ṃͥ P̣ D ̱̣ D ̣ Ṉ̣ Ṇ
S Ṟ R G̱ G M Mͥ P D ̱ D Ṉ N Ṡ Ṟ̇ Ṙ Ġ̱ Ġ M M̱ͥ Ṗ D ̱̇ D ̇ Ṉ̇ Ṅ
____________

 

 

 

Swar

 

Sudhha Sa

 

Komal Re

 

Sudhha Re

 

Komal Ga

 

Sudhha Ga

 

Sudhha Ma

 

Tivra Ma

 

Sudhha Pa

 

Komal Dha

 

Sudhha Dha

 

Komal Ni

 

Sudhha Ni

 

 

In English

 

S

 

R

 

R

 

G

 

G

 

M

 

M'

 

P

 

D

 

D

 

N

 

N

In Hindi

 

सा 

 

रे 

 

रे 

 

ग 

 

ग 

 

म 

 

मे

 

प 

 

 

 

नि

 

नि

 

 

gallery/images (2)